Sommarplats

IMG_4343

Bryggvärdar

Det finns Bryggvärdar i hamnen. De har översyn av varsin brygga och kommer löpande att ha koll på vatten, el och förtöjningar. De kommer även att se till att det är rätt båt på rätt plats o.s.v.

Bryggvärdar, se under KONTAKT

Ändrat bryggplatsbehov för säsongen samt temporär plats.

Om någon båtägare inte kan utnyttja sin plats av något skäl för en säsong, och denne anmäler detta innan 15:e Februari (för brygga),  så slipper medlemmen betala avgift för hamn samt blir befriad från tillhörande vakt/arbetspass. När sedan klubbmedlemmen återvänder med båt och anmäler detta innan 15:e Februari (brygga) för den aktuella säsongen, har denne förtur till plats mot båtkön. Har medlemmen gjort ett platsuppehåll på mest 2 år, är denne i princip garanterad, åtminstone liknade plats, som denne tidigare var anvisad till.  För att klubben skall kunna uppfylla denna garanti, samt för att inte båtplatser skall bli outnyttjade så kan klubben ta in temporära medlemmar/temporära platser på ett år. Dessa medlemmar har inte samma skyldigheter som övriga medlemmar (betalar t ex ej inträdesavgift), varför deras avgifter är högre. Att bli temporär medlem ett år innebär ingen platsgaranti för nästa år, och man måste vara kvar aktivt i båtkön. Medlemmar som är i behov av en extra temporär plats måste även de även ovillkorligen gå via båtkön.

Båtplats
För att få båtplats på Lidingö ska man stå i Lidingö Båtförbunds båtplatskö. Kön är gemensam för alla båtklubbar på Lidingö. I Sticklinge Udde Båtklubb ges förtur åt boende i Sticklinge och Kyttinge.

Anmälan till båtkön http://www.lidingobf.se/index.php/batkoen

Uthyrning av båtplats i andra hand
Medlems anvisade plats får endast utnyttjas för egen båt. Någon uthyrning i 2:a hand får inte ske. Den som själv hyr ut eller lånar ut sin båtplats riskerar att förlora sin båtplats.

Byte av båtplats
Hamnkaptenen beslutar om omflyttningar för bästa möjliga hamnutnyttjande. Önskemål om byte kan framföras till hamnkaptenen före den 15 februari varje år. Skicka meddelande om önskemål om byte av båtplats.

Kösituationen

Båtkön
I avtalet med Lidingö stad är staden och båtklubbarna överens om en gemensam kö för samtliga båtklubbshamnar i Lidingö. Alla som vill ha båtplats i en båtklubb på Lidingö skall anmäla sig till Lidingö Båtförbund, LBF, som är ett samarbetsorgan mellan båtklubbarna på Lidingö och Lidingö Stad. Det är LBF som administrerar båtkön på Lidingö.

Läs mer på , www.lidingobf.se /batkoen.

Nytt är att den som söker kan anmäla sitt intresse för en eller flera båtklubbar på Lidingö. I anmälan kommer man förutom de sedvanliga kontaktuppgifterna även att ange typ av båt och dess mått (längd x bredd). All kontakt sker via mail (viktigt att man har rätt uppdatering av sina mailadress)

För att få stå i båtkön måste man vara mantalsskriven på en adress i Lidingö.

Boende i Sticklinge och Kyttinge har förtur till båtplats i SUB. I SUB förekommer även några platser för temporära medlemmar sk gästplatser, dvs. klubben hyr ut en plats i andra hand i upp till två år när innehavaren inte själv kan utnyttja platsen. Även sådana gästplatser fördelas enligt turordning i båtkön
Alla medlemmar med sommarplats erbjuds normalt även vinteruppläggningsplats .
Den 15 februari är sista dag att anmäla till Varvschefen om du bytt båt eller inte tänker utnyttja din båtplats denna säsong. Efter detta datum kan inte Hamnkapten hantera förändringar.
Du kan därför bli utan passande båtplats eller få betala för ej utnyttjad båtplats! Vet du om någon förändring nu så hör omedelbart av dig till Varvschefen (varvschef@subwebben.se).

Förtöjningsregler för Y-bommar

Här följer ett dokument som beskriver hur förtöjning ska ske.

Förtöjningsregler för Y-bom vid SUB-5

………
Förtöjning mellan Y-bommar
Följ regeln att alltid förtöja för storm. Nocken på brygga 2 är mycket utsatt vid vindar från NO-O samt brygga 5 och 6 för vindar från NV. Segelbåtar skall vara förtöjda med fören in mot bryggan. Detta p g a att bommarna annars kan skadas av belastningen.

Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt och för att undvika skador bör du tänka på följande:
• En förtöjningstamp från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls på plats i mitten

• Förtamparna eller aktertamparna skall vara så riktade och korta att båten inte driver in mot bryggan
• Alt 1 visar en stor båt som är längre än bommarna. Tyngre båt skall förtöja med spring (från aktern till mitten av båten – streckad linje i alt 1 ovan, eller till förknap). Springet hjälper att hålla ut fören från bryggan och är en bra åtgärd för alla båtar.
• Alt 2 & 3 visar en mindre båt som kan förtöja på två olika sätt. Vi förespråkar alternativ 2, men det kan finnas tillfällen då alt 3 fungerar bättre. Vid Alt 2 använder man extra ringarna som ibland finns på bommarna. Det är en bra åtgärd för alla båtar att ha spring (streckade linjen i Alt 2 & 3).
• Tag alltid hem mycket i tamparna. Förtöjningen skall vara sträckt!
• De två förliga tamparna skall ha ryckdämpare (vi rekommenderar gummidämpare). Tänk på att bommarna sviktar mycket i sig själv varför man inte behöver ha ryck-dämpare i de aktra tamparna.
• Båten får inte ligga så trångt att fendrarna kläms fast mellan båt och bom. Alla båtplatser skall tillåta ungefär 20 cm spelrum mellan båt och bom, per sida.
• Mellan båt och brygga fästs bara låskätting och ev. en tamp så att man kan dra in båten när man kliver ombord.

Slutligen – kolla alltid när ni förtöjt och lämnar båten, att båten inte kan nå in till bryggan eller bommen.

Storleken på förtöjningsgods:

Båtvikt Tågvirkes-dimension Kätting-dimension
0,5 ton 10 mm 8 mm
1,0 ton 12 mm 11 mm
2,0 ton 14 mm 11 mm
3,0 ton 16 mm 13 mm
4,0 ton 18 mm 16 mm
6,0 ton 20 mm 16 mm
8,0 ton 22 mm 19 mm

Överdriv gärna dessa värden, då fasta förtöjningstampar ofta slits hårt.
• Skotlinor, eller s k dynema tamp, får aldrig användas som förtöjningsgods. De är helt stumma och går därför lätt av. Även båtens knapar skadas lätt.
• Om tågvirket är skadat skall det genast bytas ut. Tänk på att varje knop eller annan brytpunkt innebär en reducering av tågvirkets hållfasthet. Dessutom får inte tågvirke läggas glidande genom en ring eller runt en balk.
• Det finns flera olika syntetiska tågvirkesmaterial. Som permanent förtöjningsgods skall långfibrigt tågvirke tillverkat av polyester eller polyamid, sk silke användas. Silket har högre inköpspris men det lönar sig ändå på sikt tack vare längre livslängd.
• Tar Du hem och tvättar tamparna direkt efter båten tagits upp på land, förlängs livslängden.
• För att skydda tampen mot slitage vid förtöjningsringen är det ett bra tips att klyva en bit trädgårdsslang på längden och sätta om tampen. Allt förtöjningsgods måste skyddas mot slitage på liknande sätt.
• Polyesterull som armerats med långfibrigt polyestersilke samt tågvirke av långfibrigt polypropylen eller polyeten skall enbart användas vid tillfällig förtöjning. Det är behagligare att knopa men har inte silkets motståndskraft mot solljus och nötning.
• Schacklar – Tillverkas i många olika kvalitéer. Till förtöjningar måste de vara av smitt stål. Ett gott råd är att schackelns dimension och hållfasthet inte skall understiga den rekommenderade kättingens. Schackelns bult måste säkras.
• Kauser – Ögonsplits vid schackel som används för permanent förtöjning skall förses med kaus som nötningsskydd. Ögat måste vara så trångt att kausen inte lossnar. Detta blir nästan dubbelt så starkt som bara en knop i ringen och försvårar nötning.
• Galvanisk korrosion – Då schacklar, låstråd till dessa, kättingar etc av olika material, t ex järn, rostfritt stål, mässing eller koppar används intill varandra uppstår galvanisk korrosion. Undvik därför sådana. Rostiga kättingar gillas inte!
• Fendrar – Fendrar är en mycket viktig del i en säker förtöjning. De skyddar både den egna och andras båtar. Fendrarnas antal, form och storlek bestäms av båtens längd, höjd och fribordsprofil. Du bör ha minst 2 (men helst 3 st) fendrar på varje båtsida med en sådan tyngd och storlek att de inte vandrar/blåser upp på däck.
Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta hamnkaptenen eller någon annan i styrelsen!
För allas säkerhet och för att undvika skador, måste dessa regler följas.

IMG_0483