SUBs Stadgar

Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195)

Image

Senaste ändrade vid årsmöte 2016-02-18

Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195)
Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.
Klubben är ansluten till Lidingö Båtförbund.

§ 1 Klubbens ändamål
Sticklinge Udde Båtklubb är en allmännyttig ideell förening för båtintresserade medlemmar inom främst Lidingö Stad.
Klubben har till ändamål:
att tillvarata medlemmarnas intressen, främja och stimulera båtintresset i alla dess former
att genom utbildning och erfarenhetsutbyte stödja sjösportens strävan till en god båtkultur
att aktivt stödja och uppmuntra medlemmarnas deltagande i båtsportsaktiviteter
att i denna anda öka ungdomars intresse för båtliv genom aktiv ungdomsverksamhet

§ 2 Beslutande organ
Båtklubbens beslutande organ är årsmöte, extra möte och styrelse.

§ 3 Medlemskap

3.1 Ansökan och antagning
Medlemskap kan beviljas varje båtintresserad person som accepterar föreningens stadgar. Ansökan om medlemskap skall inges skriftligen till klubbens styrelse.

3.2 Rättigheter
Klubben fördelar sommar och vinterplatser enligt Lidingö Stads och båtklubbens regler. Medlem får nyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.
Rätten att nyttja klubbens anläggningar och utrustning förutsätter:
att tillräcklig kapacitet finns
att utnyttjandet sker på ett säkert sätt och på medlemmens egen risk
3.3 Skyldigheter
Medlemmar ska aktivt och i positiv anda bidra till att klubben lever upp till klubbens ändamål.
Medlem och övriga som nyttjar båtklubbens anläggning, t.ex. gästliggare är skyldiga:
att hålla sig informerade om klubbens stadgar, regler och verksamhet via tillgängliga informationskanaler som e-post, internet, brev, anslag på båtklubbens anslagstavla.
att följa klubbens stadgar, hamnstadga och övriga regler samt anvisningar från klubbens funktionärer

§ 4 Medlems uteslutning
Styrelsen fattar beslut om uteslutning. Styrelsen skall informera medlemmen skriftligen om att ett möte avseende uteslutning kommer att ske. Medlem har därefter tio dagar på sig att inkomma med yttrande i frågan. Styrelsen kan fatta beslut om uteslutning även om något yttrande inte har inkommit. Styrelsen skall vara enhällig vid beslut om uteslutning. Beslut om uteslutning skall motiveras skriftligt.
Uteslutning kan ske av följande skäl:
Medlem som inte betalt fastställda avgifter. Beslut om uteslutning skall föregås av två skriftliga påminnelser varav den sista skall ske med rekommenderat brev.
Medlem som gör sig skyldig till grövre eller upprepade brott mot föreningens stadgar eller föreskrifter. Beslut om uteslutning skall föregås av en skriftlig varning.
Medlem som handlar eller uppträder på sådant sätt att det kan skada klubbens anseende eller intressen.
Uteslutning kan överklagas vid nästföljande årsmöte. Sådant ärende skall anges särskilt i kallelsen till mötet. För fastställande av uteslutning fordras minst 2/3 majoritet på mötet.

§ 5 Verksamhetsår
Verksamhetsåret och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§ 6 Avgifter
Avgifter till klubben fastställs av årsmötet.

§ 7 Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast under mars månad, året efter verksamhetsåret.
Motioner och ärenden skall inges till styrelsen senast den 15 januari.
Kallelse och dagordning till mötet skall sändas ut senast två veckor i förväg via brev eller e-post.
Revisionshandlingar och revisionsberättelse skall hållas tillgängliga, på klubbens anslagstavla i klubbhuset alt. hemsida, senast en vecka före mötet

Årsmötets dagordning skall innehålla
Mötets stadgeenliga utlysning
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll
Godkännande av dagordning
Verksamhetsberättelse
Kassaberättelse
Revisionsberättelse
Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av årets resultat
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Fastställande av avgifter
Val av
styrelsens ordförande
styrelseledamöter
revisorer
revisorssuppleant
valberedning, varav en ledamot sammankallande
Motioner till mötet
Övriga frågor

§ 8 Röstning
Varje medlem har en röst.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, om inte annat anges i stadgarna.
Röstning sker öppet, om inte medlem begär sluten. Röstning avseende uteslutning av medlem skall alltid vara sluten.
Vid röstning beaktas endast ja och nej röster. Blankröster beaktas inte som deltagande röster och ingår inte i beräkning av resultatet.
Vid lika röstetal skall mötets ordförande avgöra frågan.

§ 9 Extra möte
Extra möte hålls när styrelsen anser det är lämpligt eller när minst 1/5 av medlemmarna begär det.
Kallelse och dagordning skall sändas ut senast två veckor i förväg via e-post eller brev.

§ 10 Styrelse
10.1 Till styrelsens uppgifter hör särskilt
att representera klubben
att vara klubbens verkställande organ
att upprätta verksamhetsberättelse om klubbens verksamhet
att förvalta klubbens medel och ansvara för klubbens ekonomi
att i särskilda dokument ange de föreskrifter, bestämmelser och instruktioner som är nödvändiga för den löpande klubbverksamheten

10.2 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av 7-9 ledamöter.

Styrelsen definierar och fördelar rollerna mellan styrelseledamöterna vid ett konstituerande möte som ska hållas snarast efter årsmötet. Förutom ordförande skall minst sekreterare och kassör utses vid det konstituerande mötet.
Styrelseledamot väljs för en tid av två år, varvid skall eftersträvas att halva antalet ledamöter väljs växelvis vartannat år.
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

§ 11 Revision
Båtklubbens verksamhet skall granskas av två revisorer, som väljs för en tid av två år och väljs växelvis vartannat år. En suppleant skall väljas för en tid av ett år.
Kassören skall till revisorerna överlämna nödvändiga handlingar för revisionen senast en månad före årsmötet.

§ 12 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter som väljs för en tid av ett år. En av ledamöterna skall av årsmötet utses till sammankallande.
Ledamöter i valberedningen får högst vara aktiva under 3 på varandra följande år.

§ 13 Firmateckning
Båtklubben som firma tecknas av ordföranden och kassören i förening. Uttag från
bankkonto skall godkännas av ordföranden.

§ 14 Stadgeändring
För en ändring av klubbens stadgar fordras beslut med minst 2/3 majoritet på ett årsmöte och ett därpå följande möte.

§ 15 Klubbens upplösning
För en upplösning av båtklubben fordras beslut med minst 2/3 majoritet på årsmöte eller extra möte samt på ett därpå följande möte.
Om klubben upplöses skall tillgångarna tillfalla ett ändamål som är till fördel för fritidsbåtslivet på verksamhetsorten.

 

 Stadgarna justerade i enlighet med Årsmötesprotoll 2016-02-18